Otázka číslo 1
za 1 bod

 

Podle Ústavy ČR se Česká republika člení na obce, které:

A

jsou základními územními samosprávnými celky pouze v případech, kdy tak stanoví zvláštní zákon

B

jsou základními územními samosprávnými celky

C

nejsou základními územními samosprávnými celky
Otázka číslo 2
za 1 bod

 

Podle Listiny základních práv a svobod podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu:

A

nesmí být nikdo

B

nesmí být nikdo s výjimkou pachatelů zvlášť závažných trestných činů

C

může být každý
Otázka číslo 3
za 1 bod

 

Podle zákona o obecní policii krajský úřad v oblasti obecní policie:

A

rozhoduje o udělení souhlasu k uzavření nebo změně obsahu veřejnoprávní smlouvy podle § 3a

B

vydává souhlas se zřízením a zrušením obecní policie

C

uděluje souhlas s pověřením určeného strážníka plnit některé úkoly při řízení obecní policie
Otázka číslo 4
za 1 bod

 

Spolehlivým podle zákona o obecní policii není mimo jiné ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z úmyslného spáchání přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku:

A

na úseku školství a výchovy mládeže jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek nebo které má znaky přestupku, je v rozporu s posláním strážníka podle zákona o obecní policii.

B

podle zákona o silničním provozu

C

proti veřejnému pořádku
Otázka číslo 5
za 1 bod

 

Spolehlivým podle zákona o obecní policii není mimo jiné ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z úmyslného spáchání přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku:

A

proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek nebo které má znaky přestupku, je v rozporu s posláním strážníka podle zákona o obecní policii.

B

na úseku podnikání

C

podle zákona o zbraních
Otázka číslo 6
za 1 bod

 

Náhradu nutných nákladů a ušlého výdělku osobě, která se na výzvu strážníka dostavila k zápisu o podání vysvětlení, podle zákona o obecní policii poskytuje:

A

krajský úřad

B

obec

C

stát
Otázka číslo 7
za 1 bod

 

Podle zákona o obecní policii osobu, od níž bude třeba požadovat vysvětlení, je strážník oprávněn vyzvat:

A

aby sdělila svůj rodinný stav

B

aby sdělila číslo svého občanského průkazu

C

aby prokázala svoji totožnost
Otázka číslo 8
za 1 bod

 

O otevření bytu nebo jiného uzavřeného prostoru je podle zákona o obecní policii strážník povinen neprodleně vyrozumět:

A

osobu, která řídí obecní policii

B

uživatele bytu

C

státního zástupce
Otázka číslo 9
za 1 bod

 

Podle zákona o obecní policii slzotvorné prostředky, obušek a pouta se mezi donucovací prostředky:

A

řadí mimo slzotvorné prostředky

B

řadí

C

neřadí
Otázka číslo 10
za 1 bod

 

Podle zákona o obecní policii je strážník oprávněn použít pouta mimo jiné:

A

při omezení osobní svobody osoby ve smyslu § 76 odst. 2 trestního řádu

B

ve stejných případech jako ostatní donucovací prostředky

C

při předvedení osoby, která neklade odpor
Otázka číslo 11
za 1 bod

 

Za škodu podle zákona o obecní policii, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí poskytnutou strážníkovi nebo obecní policii, odpovídá:

A

stát

B

příslušná obecní (městská) policie

C

obec
Otázka číslo 12
za 1 bod

 

Podle zákona o obecní policii obecní policie poskytuje zpracované osobní údaje:

A

Policii ČR, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů

B

pouze Policii ČR

C

pouze orgánům obcí s rozšířenou působností
Otázka číslo 13
za 1 bod

 

Zřizování obecní (městské) policie podle zákona o obcích do samostatné působnosti obce:

A

nepatří

B

patří pouze za předpokladu, že s tím souhlasí Policie ČR

C

patří
Otázka číslo 14
za 1 bod

 

Podle zákona o obcích může obec obecně závaznou vyhláškou mimo jiné zakázat činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek na:

A

některých veřejných prostranstvích v obci

B

všech místech v obci

C

všech veřejně přístupných místech v obci
Otázka číslo 15
za 1 bod

 

Podle zákona o živnostenském podnikání nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb:

A

je živností, pokud tak určí obec

B

živností není

C

je živností
Otázka číslo 16
za 1 bod

 

Podle § 12 odstavec 1 zákona o právu shromažďovacím, jestliže se shromáždění koná, ačkoliv bylo zakázáno, vyzve svolavatele, aby shromáždění neprodleně ukončil:

A

zástupce obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu, krajského úřadu nebo Ministerstva vnitra

B

strážník

C

příslušník Vojenské policie nebo celník ve službě
Otázka číslo 17
za 1 bod

 

Podle zákona o právu shromažďovacím účastníci shromáždění nesmějí mít u sebe mimo jiné:

A

výbušniny nebo předměty zábavné pyrotechniky; na střelné zbraně se toto ustanovení nevztahuje

B

pouze střelné zbraně

C

střelné zbraně, výbušniny nebo pyrotechnické výrobky
Otázka číslo 18
za 1 bod

 

Podle zákona o Policii ČR přítomnost nezúčastněné osoby při vstupu do obydlí nebo jiného prostoru policista zajistit:

A

není povinen nikdy

B

je povinen pouze v případě, kdy úkon provádí sám

C

nemusí, hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo by mohlo dojít k ohrožení života anebo zdraví nezúčastněné osoby
Otázka číslo 19
za 1 bod

 

Trestně odpovědný podle trestního zákoníku není ten, kdo v době spáchání činu nedovršil:

A

patnáctý rok svého věku

B

osmnáctý rok svého věku

C

čtrnáctý rok svého věku
Otázka číslo 20
za 1 bod

 

Příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec, manžel a partner osobami blízkými ve smyslu trestního zákoníku:

A

jsou mimo osvojitele a osvojence

B

nejsou

C

jsou
Otázka číslo 21
za 1 bod

 

Podle trestního zákoníku se větší škodou rozumí škoda dosahující částky nejméně:

A

20000

B

2000

C

50000
Otázka číslo 22
za 1 bod

 

Kdo z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře, které vlastní nebo o něž je povinen se z jiného důvodu starat, a způsobí mu tím trvalé následky na zdraví nebo smrt, se:

A

dopustí trestného činu

B

dopustí přestupku

C

se nedopustí žádného protiprávního jednání
Otázka číslo 23
za 1 bod

 

Zbraně, vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, podle zákona o střelných zbraních a střelivu zakázanými zbraněmi:

A

jsou, pokud úprava nebyla provedena odborně

B

jsou

C

nejsou
Otázka číslo 24
za 1 bod

 

Podle zákona o střelných zbraních a střelivu, s účinností od 1. srpna 2017, munice mezi zakázané střelivo:

A

patří

B

nepatří

C

patří pouze v případě, že se jedná o její nedovolené výrobní provedení
Otázka číslo 25
za 1 bod

 

Podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich se jednáním rozumí i:

A

opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel povinen podle jiného právního předpisu nebo úředního rozhodnutí, v důsledku dobrovolného převzetí povinnosti konat nebo vyplývala-li jeho zvláštní povinnost z jeho předchozího ohrožujícího jednání nebo k němuž byl z jiného důvodu podle okolností a svých poměrů povinen

B

takové jednání, které pachatel nebyl povinen strpět

C

takové konání, které byl pachatel povinen snášet
Otázka číslo 26
za 1 bod

 

Podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich jednání, které má znaky přestupku, jehož se dopustila osoba požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva:

A

nelze jako přestupek projednat v příkazním řízení, lze jej však projednat v nezkráceném řízení o přestupku

B

lze jako přestupek projednat

C

nelze jako přestupek projednat
Otázka číslo 27
za 1 bod

 

Ten, kdo při pořádání veřejné produkce hudby poskytne stavbu, jiné zařízení nebo pozemek a nezajistí, aby nebyl překročen hygienický limit hluku nebo vibrací se dopustí přestupku podle zákona o:

A

ochraně ovzduší

B

některých přestupcích

C

ochraně veřejného zdraví
Otázka číslo 28
za 1 bod

 

Podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich je účastníkem řízení o přestupku mimo jiné:

A

správní orgán rozhodující o přestupku

B

obviněný

C

pachatel přestupku
Otázka číslo 29
za 1 bod

 

Přestupky proti občanskému soužití, v rozsahu vymezeném § 7 zákona o některých přestupcích, strážníci:

A

nejsou oprávněni projednat příkazem na místě

B

jsou oprávněni projednat pouze uložením napomenutí

C

jsou oprávněni projednat příkazem na místě
Otázka číslo 30
za 1 bod

 

Podle zákona o silničním provozu je řidičem:

A

každá osoba, která je držitelem řidičského průkazu

B

pouze osoba, která řídí motorové vozidlo mimo tramvaj

C

účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti
Otázka číslo 31
za 1 bod

 

Podle zákona o silničním provozu dálnice je:

A

silnice s vozovkou o dvou a více jízdních pruzích v jednom směru jízdy

B

pozemní komunikace označená dopravní značkou "Dálnice" (IZ 1a)

C

pozemní komunikace s jednosměrným provozem
Otázka číslo 32
za 1 bod

 

Podle zákona o silničním provozu je tramvajový pás část pozemní komunikace:

A

určená pouze pro provoz tramvají

B

o šíři 2 m mezi kolejemi a vozovkou

C

určená především pro provoz tramvají
Otázka číslo 33
za 1 bod

 

Podle zákona o silničním provozu, vybírat kauce je v silničním provozu oprávněn:

A

strážník obecní (městské) policie

B

příslušník Policie ČR ve služebním stejnokroji

C

pověřený zaměstnanec krajského úřadu
Otázka číslo 34
za 1 bod

 

Podle zákona o silničním provozu je strážník ve stejnokroji oprávněn zastavit vozidlo:

A

před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje, nebo jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

B

pouze před přechodem pro chodce a v jeho blízkosti

C

kdykoliv uzná za vhodné
Otázka číslo 35
za 1 bod

 

Z jedoucího vozidla smí strážník podle zákona o silničním provozu zastavovat vozidla:

A

kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem nebo i rozsvícením nápisu "STOP" podle zvláštního právního předpisu ze směru jízdy zastavovaného vozidla, a to zepředu i zezadu

B

pouze kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem

C

pouze vysunutým zastavovacím terčem a rozsvícením nápisu "STOP" podle zvláštního právního předpisu ze směru jízdy zastavovaného vozidla, a to zepředu
Otázka číslo 36
za 1 bod

 

Podle zákona o silničním provozu provozovatel vozidla nesmí mimo jiné přikázat nebo povolit, aby v provozu na pozemních komunikacích bylo užito vozidlo, které:

A

je starší 20-ti let

B

není vybaveno bezpečnostními pásy

C

nesplňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem
Otázka číslo 37
za 1 bod

Tato dopravní značka (IP 13c) informuje o:

A

parkovišti s parkovacím automatem

B

vyhrazeném parkovišti

C

parkovišti s parkovacím kotoučem
Otázka číslo 38
za 1 bod

 

Podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, osoba, u které je důvodné podezření, že přivodila sobě nebo jiné osobě újmu na zdraví anebo způsobila jiné osobě škodu na majetku v souvislosti s požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky, splnit povinnost podrobit se orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření:

A

je povinna pouze je-li starší 21 let

B

je povinna

C

není povinna
Otázka číslo 39
za 1 bod

 

Podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek se zakazuje prodávat alkoholický nápoj mimo jiné:

A

osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou

B

osobám starším 18 let

C

ve specializovaných odděleních velkoplošných prodejen určených k prodeji alkoholických nápojů, v prodejnách potravin a smíšených prodejnách
Otázka číslo 40
za 1 bod

 

Podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, základními složkami integrovaného záchranného systému jsou:

A

ústřední orgány státní správy a soukromé bezpečnostní agentury

B

Armáda ČR, obecní policie, zpravodajské služby a jednotky dobrovolných hasičů

C

Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie ČR